Podľa vekovej kategórie:

Kurz pre deti a mládež


Kurz pre dospelých


Podľa zamerania:

Výučba z renomovaných učebníc, ktoré vám obohatia slovnú zásobu a gramatiku zároveň!

Kurzy pre dospelých:

Štandardný kurz

 • Úspešný šesťdielny kurz je zameraný predovšetkým na rozvoj komunikácie. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú aktuálnymi témami založenými na komunikatívnom prístupe a dávajú nový pohľad na počúvanie a čítanie. Kurz výrazným spôsobom prispieva k zvyšovaniu komunikatívnej kompetencie študentov a žiakov. Spracovaním a tematickým zameraním je vhodný pre školy gymnaziálneho typu, mladých a dospelých. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú aktuálnymi témami, kladú dôraz na funkčný jazyk, induktívne vysvetľovanie gramatiky. 

  Kurz obsahuje vybrané témy, gramatický a lexikálny sylabus výborný pre prípravu na maturitné skúšky. Kurz je formulovaný podľa Cambridge English korpusu a jeho sylaby sú zostavené podľa profilu anglickej slovnej zásoby, čo znamená, že študenti sa učia jazyk naozaj podľa toho, čo potrebujú vedieť na každej úrovni CEFR. Kurz navyše učí študentov lepšie načúvať upozornením na prvky hovorenej angličtiny. Tým, že študent má dostatok priestoru formulovať myšlienky a používať osvojený jazyk, kurz pomáha budovať aj plynulosť a presnosť v hovorenej komunikácii.                                                                                                                  

Kurz business angličtiny

 • Tento vynikajúci šesťdielny kurz ponúka profesionálnym obchodníkom, ako aj študentom stredných či vysokých škôl viac komunikačnej a jazykovej praxe ako kedykoľvek predtým. Pomáha študentom rozvíjať príslušné komunikačné schopnosti, ktoré môžu okamžite využiť na pracovisku. Používaný jazyk je relevantný pre ich pracovný kontext, takže môžu využívať to, čo sa učia v reálnych situáciách. 


Kurzy pre deti a mládež (I. a II. stupeň ZŠ)    

NOVÁ METÓDA VÝUKY!

Štandardný kurz 

 • Ponúka študijný materiál, ktorého vyššie úrovne sú obzvlášť vhodné pre osemročné gymnáziá. Učebnica prichádza v 6 úrovniach, obsahuje špeciálne úlohy na rozvíjanie kognitívnych zručností, jazykových zručností a kritického myslenia. Kurz ďalej vytvára pozitívne a motivujúce vzdelávacie prostredie:    
 • Poskytuje obsah, ktorý je relevantný, informatívny a vzdelávací. Umožňuje študentom uvažovať o kľúčových otázkach a prehodnocovať svoje odpovede pri rozvíjaní konverzácie.
 • Podnecuje predstavivosť študentov prostredníctvom otázok, ktoré žiakov motivujú k zamysleniu a inšpirujú ich, aby kriticky premýšľali o svete okolo seba.  

Hodiny na všetkých jazykových úrovniach sú doplnené o množstvo komunikačných cvičení, vďaka ktorým máte možnosť overiť si všetky vedomosti získané v jednotlivých lekciách.

Na hodinách získate aj bonusové materiály ku gramatike a slovnej zásobe angličtiny.

Darčekové poukážky


Cudzí jazyk otvára bránu do "nového sveta". 

Darujte svojim blížnym možnosť objavovať nové "svety".  

Môžete si u nás zakúpiť darčekové poukážky na kurz angličtiny! 

Doučovanie

Ponúkame doučovanie deťom základných a stredných škôl.

Víkendové kurzy anglického jazyka

Ak máte pracovný týždeň hektický a nemáte čas na štúdium cudzieho jazyka, ponúkame vám víkendové jazykové kurzy prezenčne alebo online. 

Novinka!

Prihláste sa na kurz anglického jazyka a                    získajte od nás originálny darček!

Metóda výučby

Študovať u nás môžete počas celého roka v nasledujúcich semestroch:

 • Zimný semester (január - február - marec),
 • Jarný semester (apríl - máj - jún),

 • Letný semester (júl - august),
 • Jesenný semester (september - október - november - december).

Aktuálne prebieha zápis na letný semester!

Vo vzdelávacom procese kladieme veľký dôraz na jeho kvalitu, na individuálny prístup ku každému študentovi použitím kvalitnej a aktuálnej jazykovej literatúry z významných vydavateľstiev s použitím audiovizuálnych pomôcok.

Na hodinách sa venujeme témam z každodenného života, preberáme slovnú zásobu týkajúcu sa danej témy spolu s gramatikou, ktorá sa vzťahuje na danú problematiku.

Na hodinách, samozrejme, nebude chýbať konverzácia, precvičovanie pravopisu, posluchové cvičenia, opakovanie znalostí, prezentácie a rôzne ďalšie aktivity.

Pre aktuálne novinky a zaujímavosti sledujte našu stránku na Facebooku a Instagrame❤️